Regulamin

Regulamin serwisu

Spis treści

I. Pojęcia ogólne

idź do góry

 • Serwis – serwis internetowy „Green Side”, działających pod adresem https://www.greenside.pl.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, dostępna pod adresem https://www.greenside.pl/polityka-prywatnosci
 • Usługodawca – Green Side siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 75.
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Profil Użytkownika – dane osobowe oraz inne dane przypisane do Usługobiorcy zarejestrowanego w Serwisie.
 • Usługa – świadczenia zapewniane Usługobiorcom przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu, będące usługami w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

II. Postanowienia ogólne

idź do góry

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

idź do góry

 1. Korzystanie z wszystkich Usług w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności w celu korzystania z Serwisu.
 3. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  1. Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, przeglądarką bezpieczną i wspieraną przez producenta.
  2. Serwis do prawidłowego działania wykorzystuje technologie HTML, CSS i Javascrip.
 4. Zabrania podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu, w jakim działa Serwis.

VI. Warunki oraz zasady rejestracji

idź do góry

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 2. Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie, by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla zalogowanych Usługobiorców.
 3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Podczas rejestracji Usługobiorca musi podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny. Do momentu aktywacji konta, Usługobiorca może zalogować się, ale nie będzie miał dostępu do części Usług. Po aktywacji wszystkie usługi przewidziane dla Usługobiorcy zalogowanego będą dostępne.
 5. Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę ich danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz ich późniejszych zmian dokonanych przez Usługobiorców.
 6. Usługobiorca po aktywacji konta może uzupełnić swój Profil Użytkownika o następujące dane: zdjęcie (avatar), opis oraz linki do swoich profili społecznościowych oraz innych stron WWW.
 7. Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do usług dostępnych tylko po zalogowaniu, jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy, lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 8. Usuwanie konta:
  1. Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
  2. Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w swoim Profilu Użytkownika w Serwisie.
  3. Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy.

VI. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

idź do góry

 1. W celu prawidłowego świadczenia Usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
 2. W celu prawidłowego świadczenia usług Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
 3. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w Polityce prywatności, która stanowiących integralną część Regulaminu.
 4. Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics do badania zachowań użytkowników w Serwisie. Polityka prywatności Google Analytics dostępna jest pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL

VI. Prawa autorskie

idź do góry

 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.

VII. Zmiany Regulaminu

idź do góry

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przed zmianą Regulaminu.
 5. Traktuje się, iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

VIII. Postanowienia końcowe

idź do góry

 1. Usługodawca dokona wszelkich starań, by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.
Optimized with PageSpeed Ninja